Efektívne pestovanie cukrovej repy

Napriek tomu, že bolo pestovanie cukrovej repy do značnej miery limitované, stále nachádza táto technická plodina svoje uplatnenie vo viacerých regiónoch Slovenska, kde predstavuje významnú ekonomickú plodinu. Jej pestovateľská technológia patrí medzi najintenzívnejšie, pričom dlhodobým cieľom je tieto vstupy redukovať pri zachovaní kvality a stability úrod. V tomto kontexte sa významným intenzifikačným faktorom javí používanie stimulátorov rastu. Biostimulácia, ktorá je používaná v priebehu vegetačnej sezóny, môže prispieť k rentabilnému pestovaniu cukrovej repy, ktoré sa prejaví vyššou úrodou buliev a ich lepšou kvalitou.

20.03.2015
Efektívne pestovanie cukrovej repy

Organická hmota v pôde

Cukrová repa patrí medzi plodiny, ktoré sú náročné na dostatok organickej hmoty v pôde. Z toho dôvodu je potrebné pri jej pestovaní zabezpečiť jej pravidelný prísun. Podniky, ktoré nemajú možnosť použiť hospodárske hnojivá môžu využiť organický granulát AlgaSoil, ktorý vďaka vysokému podielu organických látok (45% OL) obohacuje pôdu o organickú hmotu, ktorá priaznivo ovplyvňuje biologické, fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy. Dodaním organických látok do pôdy podporujeme aj činnosť pôdnych mikroorganizmov, ktoré svojou aktivitou vytvárajú drobnohrudkovitú štruktúru a do značnej miery prevzdušňujú pôdu. Hneď po sejbe je obsah vzduchu v pôde pre mladé rastlinky významným faktorom, ktorý zamedzuje vývoju repnej spály. Tá môže  už v začiatočných fázach rastu spôsobiť veľký výpadok mladých rastlín. Hnojivo AlgaSoil stimuluje rastliny od zasiatia a prispieva k vyššiemu využitiu živín z pôdy a dodávaných hnojív. Výsledkom je tak rýchlejšie a kompletnejšie vzchádzanie so zachovaním počtu rastlín na jednotku plochu.

 

Graf: Technologická kvalita cukrovej repy (Selekt Bučany, 2014).

Mikroelementy vo výžive cukrovej repy

Cukrová repa patrí medzi plodiny, ktoré sú náročné na živiny, pričom by sa mala veľká pozornosť venovať aj mikroelementom. Tieto prvky plnia významnú úlohu v zabezpečovaní biochemických a fyziologických procesov prebiehajúcich v buľve. Najcitlivejšie reaguje na nedostatok bóru, mangánu, zinku a medi. Fyziologické poruchy, ktoré sú zapríčinené deficitným stavom bóru súvisia so zmenšovaním listovej plochy, čo ma priamy dopad na výšku úrody ale aj cukornatosť buliev. Aplikáciou bóru (140 g/l) prípravkom ProBoron (0,7 l/ha), môžeme už v začiatočných fázach rastu predchádzať týmto poruchám a rovnako zabránime vzniku srdiečkovej hnilobe. Pre odstránenie deficitu ostatných mikroprvkov odporúčame aplikovať prípravok MicroRich (0,5 l/ha).

 

Tab.: Výsledky maloparcelkového pokusu (Selekt Bučany, 2014). Riešiteľ pokusu: doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.

Variant Dávka/ha Termín aplikácie Úroda (t/ha) Navýšenie úrody Zisk (€/ha)
t/ha %
Kontrola 89,6
Alga 300++P 1 l 20.05.2014 100,3 10,7 12,0 154,7
SoftGuard++ 1 l
ProBoron 0,7 l
Alga 300++K 1 l 10.06.2014
SoftGuard++ 1 l
MicroRich 0,5 l
ProBoron 0,7 l
Alga 300++K 1 l 14.07.2014
SoftGuard++ 1 l
ProBoron 0,7 l

 

Vplyv extrémnych výkyvov počasia

Tak ako každá plodina aj repa je od začiatku svojej vegetácie negatívne ovplyvňovaná stresovými podmienkami prostredia. Limitujúcim z pomedzi všetkých je pôdne sucho, ktoré ovplyvňuje negatívne jej celkový rast a kvalitu. Preukázalo sa, že tento abiotický stres vedie k redukcii cukornatosti a to v dôsledku vyššieho obsahu α amino N. Pri kombinovanom účinku sucha spolu so silným žiarením listy zasychajú, čo vedie k tvorbe nových listov, ktoré sú z pohľadu dosiahnutia úrody a kvality repy nežiadúce. Na zmiernenie týchto negatívnych prejavov odporúčame aplikovať počas vegetačnej sezóny  prípravky na báze morských rias Alga 300++P (1l/ha) a Alga 300++K (1l/ha). Dodanie antistresových a stimulačných látok v podobe spomínaných produktov umožňuje rastlinám lepšie prekonať stresové podmienky. V neposlednom rade zabezpečujú produkty rastlinám  rýchly prísun živín (N, P, K). Oba tieto faktory majú priamy vzťah k tvorbe úrody. Po aplikácii produktu SoftGuard++ (1 l/ha) sú rastliny tvorené pevnejším pletivami, čo zvyšuje ich odolnosť na mechanické poškodenie spôsobené napr. krupobitím, rovnako sa zvyšuje ich odolnosť na nízke teploty. Veľkým prínosom produktu je jeho preventívne pôsobenie voči chorobám, čo umožňuje udržať zdravý porast až do konca vegetácie.

Vysoká návratnosť investícií

Z ekonomického pohľadu zohráva veľkú úlohu aj návratnosť investícii vložených do ošetrenia v podobe dosiahnutia vysokej a kvalitnej úrody. V rámci maloparcelkového pokusu bol sledovaný vplyv systému stimulácie a mimokoreňovej výživy na výšku a kvalitu cukrovej repy (tab.). Po aplikácii prípravkov spoločnosti Agrobiosfer s.r.o. sa podarilo navýšiť úrodu oproti kontrolnému variantu o 10,2 %, za súčasného zlepšenia technologickej kvality (graf).

 

Ing. Zuzana Balátová, PhD.

Súvisiace produkty

Biostimulácia
Alga 300++ high P
Alga 300++ high P biostimulátor z hnedých morských rias s vysokým obsahom fosforu
Detail produktu
Biostimulácia
Alga 300++ high K
Alga 300++ high K biostimulátor z hnedých morských rias s vysokým obsahom draslíka
Detail produktu
Listová výživa
LIFIO Boron
LIFIO Boron kvapalný organický bór s dusíkom
Detail produktu
Listová výživa
LIFIO Micro Plus
LIFIO Micro Plus komplex mikroprvkov v chelátovej forme
Detail produktu
Organické hnojivá
AlgaSoil
AlgaSoil organické granulované hnojivo z morských rias
Detail produktu