Efektívna výživa kukurice a slnečnice

Širokoriadkové plodiny majú v rámci osevného postupu v SR široké zastúpenie. Medzi tieto plodiny patrí hlavne kukurica, ktorá sa pestovala v roku 2013 na výmere približne 300 000 hektárov a slnečnica, ktorá sa pestovala na výmere takmer 85 000 ha. Priemerné úrody v rámci Slovenska v klimaticky nepriaznivom roku boli u kukurice na úrovni 5,07 t/ha a u slnečnice predstavoval priemer 2,33 t/ha.

03.04.2014
Efektívna výživa kukurice a slnečnice

Príjem živín počas vegetácie

Dynamika príjmu živín počas vegetácie je z počiatku veľmi pomalá, až po vytvorení dostatočného objemu koreňovej sústavy sa príjem zrýchli a 70 – 75 % živín príjme kukurica v období jún až júl (Obr. 1) a podobný príjem živín má i slnečnica.  Je teda zrejmé, že tieto živiny musia byť v tomto období v pôde v dostatočnom množstve.  Priemerné odbery živín úrodou kukurice a slnečnice sú uvedené v tabuľke č.1.

 

Tabuľka 1. Priemerný odber živín v kg/t produkcie

Plodina N P K Mg Ca S B Zn
Kukurica na zrno 24 5,5 27 5 5,7 2,75 7g 35-40g
Kukurica na siláž 3,5 0,8 3,3 0,45 1,1 30g
Slnečnica 42 9 70 8 15 30 100g

 

Obr.1: Dynamika odberu živín kukuricou v priebehu vegetácie

 

Najvyššie úrody u nielen týchto plodín sa dosahujú pri hnojení priemyselnými a organickými hnojivami. Súčasný stav hnojenia organickými hnojivami je na veľmi nízkej úrovni čomu prispieva i znižovanie stavov zvierat živočíšnej výroby. Kombinácia priemyselného a organického hnojenia je tou najlepšou možnosťou zvyšovania úrod a udržania pôdnej úrodnosti našich pôd. Z toho dôvodu je vhodná kombinácia priemyselného hnojiva spolu s organickým granulovaným hnojivom AlgaSoil pod pätu v pomere 1:3 (na 100 kg priemyselného hnojiva 30 kg AlgaSoil). Výhodou tejto kombinácie je zvýšenie úrodnosti pôdy, zvýšenie využiteľnosti živín z priemyselných hnojív a pôdy, podpora činnosti pôdnych mikroorganizmov.

Technológia ošetrovania kukurice

Vzhľadom na nutnosť podpory rastu koreňov za účelom zvýšenia príjmu živín a vody, silnej prostistreosvej ochrany (sucho, chlad, zamokrenie, zasolenie) je vhodné aplikovať  v štádiu od 2. do 10. listu prípravok Alga 600 v dávke 0,5 kg/ha. V kombinácii s prípravkom Alga 600 je vhodné aplikovať prípravok so 43 % obsahom voľných L-aminokyselín AminoTotal v dávke 0,5 kg/ha, ktorý stimuluje celkový rast, zvyšuje výkon fotosyntézy, podporuje green efekt, zabraňuje starnutiu listov a v neposlednom rade dodáva kukurici aminokyseliny nevyhnutné pre interné procesy.

Zinok

Kukurica je plodina, ktorá je náročná na aplikáciu zinku. Pri aplikácii granulovaných hnojív s obsahom zinku je potrebné si uvedomiť v akom rozsahu pH pôdy je zinok prijateľný. Zinok je z pôdy najlepšie prijateľný hlavne pri kyslom pH pôdy. Na ostatných pôdach je potrebné ho doplniť listovou aplikáciou. Aplikácia zinku na list v kukurici celkovo stimuluje rast kukurice, nakoľko je prekurzorom auxínov, zabezpečuje dobré opelenie a ozrnenie šúlka po celej jeho dĺžke, čo zabezpečí prípravok ProZinc v dávke 0,5 – 1 l/ha s obsahom zinku v chelátovej forme.

Technológia ošetrovania slnečnice

Slnečnica podobne ako kukurica má rýchlu dynamiku rastu a príjem živín. Preto v štádiu 6. – 10. listu aplikujeme prípravok Algreen v dávke 0,8 – 1 l/ha, ktorý stimuluje rast koreňov, jemného koreňového vlásnenia a celkový rast, podporuje green efekt a kvitnutie a má silný protistresový účinok. Vhodné je v tomto štádiu aplikovať i bór na ktorý je slnečnica náročná a pri jeho deficite nastáva zlé kvitnutie, odumieranie rastového vrcholu a nažky v strede úboru ostanú prázdne. Aplikácia prípravku ProBoron  v dávke 0,5 – 0,75 l/ha s obsahom organicky viazaného bóru a dusíka predchádza týmto nežiaducim účinkom, ktoré majú výrazný dopad na úrodu. Ako prevenciu proti chorobám odporúčame aplikovať prípravok SoftGuard++ v dávke 0,8 – 1 l/ha. Túto trojkombináciu je vhodné podľa možností zopakovať s posledným postrekom fungicídu.

Výsledky overené v pokusoch

V pokuse v kukurici sa po samotnej aplikácii prípravku Alga 600 navýšila úroda o 0,24 t/ha, no pri aplikácii Alga 600, AminoTotal a ProZinc sa úroda navýšila o 0,78 t/ha , pri zisku z hektára na úrovni 83 €.

 

Tabuľka 2. Výsledky pokusu v kukurici, Ing. Sekerková, 2013

Variant Dávka/ha Aplikácia Úroda v t/ha Navýšenie úrody Kee Zisk v €/ha
t/ha % €/ha
Kontrola 9,09
Alga600 0,5 kg 6-8 listov 9,33 0,24 2,64 36 2,41 21
Alga600 0,5 kg 6-8 listov 9,87 0,78 8,58 117 3,4 83
AminoTotal 0,5 kg
ProZinc 1 l

 

Pre viac informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov.

 

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Súvisiace produkty

Biostimulácia
Amino Total
Amino Total hnojivo s vysokým obsahom L-aminokyselín v kombinácii s organickým dusíkom
Detail produktu
Listová výživa
LIFIO Zinc
LIFIO Zinc kvapalný zinok v organickej chelátovej forme
Detail produktu
Organické hnojivá
AlgaSoil
AlgaSoil organické granulované hnojivo z morských rias
Detail produktu