Cieľom spoločnosti Agrobiosfer je poskytovať pestovateľom kvalitný poradenský servis a prinášať komplexné riešenia za účelom vysokej ekonomickej návratnosti a zvyšovať využitie vložených vstupov ako sú hnojivá, pôda, osivá, pesticídy a i. prostredníctvom vysoko efektívnych produktov.

Výživa a hnojenie

Pred sejbou repky je potrebné zapracovať do pôdy podľa jej rozboru živiny ako: P, K, S a Mg. Dusík je potrebné aplikovať v dávke 20 – 40 kg/ha, a to hlavne pri výseve po agrotechnickom termíne, pri zlej štruktúre pôdy a v suchších klimatických podmienkach, a taktiež v prípade, že v posledných rokoch boli predplodiny len obilniny. Pri obsahu Nan nad 20 mg.kg-1 dusík neaplikujeme.  Využiteľnosť živín z aplikovaných hnojív a pôdy nie je na 100 %, preto je vhodné zapracovať do pôdy spolu s nimi organické granulované hnojivo AlgaSoil, a jeho aplikácia má nasledovné výhody:

  • zvyšuje využiteľnosť a príjem živín,
  • zlepšuje úrodnosť pôdy (štruktúra, textúra, vododržnosť),
  • obsahuje vysoký podiel organickej zložky,
  • podporuje činnosť pôdnych mikroorganizmov,
  • nezasoľuje pôdu.
Obr. 1 Vľavo kontrola (2ks), vpravo stav po aplikácii Alga 600
v dávke 0,5 kg/ha
 
Obr. 2. Repka s deficitom bóru (vľavo) v porovnaní s ošetreným
porastom (vpravo)
 

Optimálna hustota porastu

Hustota porastu rozhoduje v značnej miere o konečnom výsledku a rozdelení výživy jednotlivým repkám. Pri vysokej hustote prichádza tiež k eliminácii rastu koreňov, čo má negatívny dopad na celkový rast, vetvenie repky a dodaná výživa sa delí medzi veľký počet jedincov. Preto je optimálne, aby porasty repky pri líniových odrodách mali od 30 – 50 jedincov na m2 a pri hybridoch 20 – 30 jedincov.

Rôzne hustoty porastu = individuálny prístup

Na to, aby repka vstupovala do zimy, je potrebné, aby mala vzor 10 – 10 -10. Počet listov 10, hrúbka koreňového krčka 10 mm a dĺžka koreňa 10 cm. Takto vyvinutý porast má predpoklady na dobré prezimovanie a potenciál na vysokú úrodu. Najpodstatnejšie je zabezpečiť, aby mala repka mohutný koreňový systém a veľký objem jemného koreňového vlásnenia (obr. 1), nakoľko objem koreňov priamo ovplyvňuje príjem vody, živín a pomáha repke lepšie prezimovať.  V prípade výsevov mimo agrotechnický termín, slabých porastov s menším počtom jedincov je potrebné čím skorej a v čo najväčšej miere posunúť jedince vo vývoji dopredu. Aplikáciou prípravku s vysokým obsahom prírodných auxínov RootMost v dávke 1 l/ha spolu s prípravkom SoftGuard++ v dávke 1 l/ha podporíme celkové zosilnenie porastu, rast koreňov a veľkého objemu jemného koreňového vlásnenia, zhrubnutie koreňového krčka, zabezpečíme porast protistresovo a zvýšime jeho mrazuvzdornosť. Čo sa týka ostatných typov porastov, odporúčame kombináciu prípravkov Alga 600  v dávke 0,5 kg/ha a SoftGuard++  v dávke 1 l/ha.  Obidve nami odporúčané kombinácie je možné aplikovať spolu s morforegulátorom a do prvej dekády októbra v prípade bezmrazového počasia aj s 5% roztokom močoviny.

Bór do každého porastu

V okolitých štátoch je overená a zaužívaná aplikácia bóru do repky už na jeseň. Bór má pozitívne účinky na zvýšenie mrazuvzdornosti, zabraňuje praskaniu pletív, podporuje rast koreňov a zabraňuje hnilobám. Pri jeho deficite prichádza k odumieraniu hlavných cievnych zväzkov a repka má následne obmedzený príjem vody, živín a vznikajú hniloby v strede koreňa (obr.2). Porasty ošetrené na jeseň bórom lepšie prezimujú a riešenie deficitu bóru na jar je už menej náročné. Preto odporúčame aplikáciu prípravku ProBoron v dávke 0,5 – 0,75 l/ha, ktorý obsahuje bór viazaný organickou formou, a preto je lepšie využiteľný a efektívnejší ako iné bóry.

 

Pre viac informácií kontaktuje našich obchodných zástupcov.

 

Ing. Pavol Krempa, PhD.